• Nguyễn Thị thúy
  • tổ trưởng tổ K2
  • Tổ Khối Trưởng Tổ khối 2